Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2024 (dodano pkt 11 - Gwarancja Efektów)

1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem: https://profengo.com prowadzi sprzedaż szkoleń w formie e-learningowej przez MFC Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego regulaminu.

 2. Właścicielem sklepu internetowego jest firma MFC Group Sp. z o.o. (właściciel marki Profengo)
  ul. Lipowa 3D
  30-702 Kraków
  NIP: 7292728627
  adres poczty elektronicznej: support@profengo.com

 3. Ilekroć w regulaminie pojawia się pojęcie „Konsument” – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą ani zawodową.

 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

 5. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Klienta.

 6. Ceny podane w sklepie wyrażone są w kwotach brutto (zawierają podatek VAT).

2. Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej sklepu,

  2. mailowo na adres dostępny w zakładce kontaktowej sklepu.

 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i Uczestnika szkolenia. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia mailowo na adres podany przez Klienta w czasie składania zamówienia.

 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej sklepu przy kupowanym szkoleniu, w momencie składania zamówienia. W szczególności cena oraz nazwa szkolenia.

 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego szkolenia. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez sklep przyjęcia zamówienia zgodnie z §2 pkt 2 Regulaminu.

3. Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone przy składaniu zamówienia.

 2. Warunkiem otrzymania dostępu do szkolenia jest zapłata za nie całości ceny podanej w zamówieniu (potwierdzenie udzielenia finansowania przekazane do Sklepu od podmiotu finansującego lub pośrednika płatności (np. PayU lub TubaPay) jest uznawane za zapłatę całości ceny).

4. Realizacja zamówienia

 1. Zamówione szkolenie dostępne jest na Platformie Szkoleniowej pod adresem https://profengo.com.

 2. Dane do logowania Uczestnik szkolenia podaje w momencie składania zamówienia. Używa ich także przy kolejnych zamówieniach.

 3. W przypadku płatności za pomocą przelewu online termin przydzielenia dostępu do zasobów szkolenia liczony jest od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

 4. W przypadku płatności za pomocą tradycyjnego przelewu termin przydzielenia dostępu do zasobów szkolenia wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym sklepu.

 5. Informacja o zrealizowaniu zamówienia, czyli przydzieleniu dostępu do szkolenia przesyłana jest drogą mailową. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie tej wiadomości jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta (np. przez jego filtr antyspamowy).

5. Reklamacje/Rezygnacja ze szkolenia

 1. W przypadku reklamacji lub chęci rezygnacji ze szkolenia Uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z MFC Group Sp. z o.o. drogą mailową pod adresem podanym na stronie sklepu.
 2. Sklep rozpatrzy reklamację Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania reklamacji.
 3. Reklamacje lub rezygnacje ze szkolenia w wersji online rozpatrywane są zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 4. Rezygnacja ze szkolenia stacjonarnego jest możliwa wyłącznie w formie mailowej:
  a) na więcej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – zwrot wpłaty w wys. 100%,
  b) na 8-14 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 20%,
  c) na 4-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50%,
  d) na 0-3 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 75%,
  e) brak mailowej rezygnacji i niewzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

 5. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.

 6. Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

6. Faktury VAT

 1. W przypadku chęci otrzymania faktury, Klient wybiera odpowiednią opcję przy składaniu zamówienia. Późniejsze wystawienie faktury nie jest możliwe.
 2. Akceptując Regulamin, Klient dokonujący zakupu wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.
 3. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Klienta wskazane przez niego przy rejestracji lub zamówieniu.
 5. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Klienta. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie mailowej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.
 6. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w formie elektronicznej na adres support@profengo.com. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji MFC Group Sp. z o.o. traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania dostępu do szkolenia.

 2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po 14 dniach od daty zawarcia umowy (od dnia otrzymania dostępu do zakupionego szkolenia).

 3. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres mailowy podany na stronie sklepu.

 4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez Klienta od umowy Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę.

 5. Zwrot zapłaconej kwoty za szkolenie zostanie dokonany na wskazany rachunek bankowy Konsumenta.

 6. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach opisanych w tejże ustawie (podstawa prawna: Dz. U. poz. 827 art. 38 poz. 13).

 1. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą prawo Klienta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku między innymi: dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 2. Zakupione Szkolenie online jest traktowane jako treść cyfrowa zgodnie z § 6 pkt 7 Regulaminu.

 3. Zwrot kosztów rozpoczętego szkolenia online jest rozpatrywany zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawie konsumenckim (Dz. U. z 2014r. poz. 827).

8. Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą MFC Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, NIP 7292728627.

 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. nr 101 z 2002r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 3. Dane osobowe przekazane administratorowi są chronione prawnie i wykorzystywane wyłącznie do celów rekrutacyjnych i uczestnictwa w szkoleniu.

 4. Podawanie danych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia oraz udział w szkoleniu.

 5. Klient może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od administratora materiałów promocyjnych.

 6. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

9. Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania bez wiedzy i zgody właściciela jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej firmy, w tym zarówno na stronie Sklepu jak i również Platformy Szkoleniowej, do której Uczestnik otrzymuje dostęp.

 2. MFC Group Sp. z o.o. jest właścicielem prawnym materiałów szkoleniowych oferowanych Uczestnikom, a nazwa szkolenia oraz jego treść jest chroniona prawnie.

10. Gwarancja satysfakcji

 1. Wybrane produkty są objęte tzw. “Gwarancją satysfakcji”. Informację o tym Klient otrzymuje na stronie produktu oraz przy dokonywaniu zamówienia.
 2. Gwarancja satysfakcji to zobowiązanie Sklepu do zwrotu pełnej ceny produktu, w przypadku niezadowolenia Klienta z jego jakości.
 3. Termin obowiązywania Gwarancji satysfakcji jest określany na stronie produktu oraz przy zamówieniu (np. 7 dni, 14 dni, 21 dni, 30 dni). Termin liczony jest od dnia złożenia zamówienia.
 4. W celu skorzystania z Gwarancji satysfakcji należy wysłać maila na support@profengo.com i wskazać w nim konkretne przyczyny niezadowolenia z jakości produktu.
 5. Zgłoszenia bez wskazanej przyczyny lub wskazania konkretnych argumentów (np. samo “nie podoba mi się) nie są rozpatrywane przez Sklep z tytułu Gwarancji satysfakcji do czasu ich uzupełnienia.
 6. Zgłoszenia z przyczyną nieodnoszącą się do aspektów merytorycznych lub jakościowych produktów (np. “nie przypadł mi do gustu”, “rozmyśliłem się”) nie są rozpatrywane przez Sklep z tytułu Gwarancji satysfakcji – zastosowanie do nich ma pkt 7 Regulaminu.
 7. Zgłoszenia wysłane inną drogą niż wskazana w pkt 4 powyżej, uznaje się za niezłożone.
 8. Dzień zgłoszenia zwrotu z tytułu Gwarancji satysfakcji uznaje się jako dzień poprawnego przesłania zgłoszenia (według pkt 3 -7 powyżej).
 9. Gwarancja satysfakcji nie jest jednoznaczna z prawem do odstąpienia od umowy zawartej poza siedzibą przedsiębiorcy, ani w żaden sposób nie wpływa na jej rozpatrywanie przez Sklep.
 10. Zgłoszenia z tytułu Gwarancji satysfakcji, wysłane po terminie nie są rozpatrywane przez Sklep.
 11. Wygenerowanie elektronicznego certyfikatu ukończenia szkolenia wyłącza Gwarancję satysfakcji z uwagi na brak możliwości wycofania certyfikatu wydanemu kursantowi.
 12. Zwrot środków następuje w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od dnia poprawnego zgłoszenia, w tej samej formie co płatność za zamówienie.
 13. W przypadku zakupu z fakturą VAT, termin z pkt 12 liczony jest od dnia potwierdzenia otrzymania korekty faktury.

11. Gwarancja efektów

 1. Gwarancja Efektów obejmuje wyłącznie produkty oznaczone taką gwarancją.
 2. W ramach Gwarancji Efektów, cena programu jest składa się z dwóch części:
  1. pierwsza stanowi opłatę za materiały – płatna jest przed dołączeniem do programu,
  2. druga stanowi opłatę za wsparcie trenera, prowadzące do osiągnięcia efektów (dalej Opłata za efekt).
 3. Wysokość obu opłat jest określana w ofercie przy dołączaniu do programu (np. 2497 zł przed dołączeniem i 2000 zł po osiągnięciu efektów). Dołączając do programu, uczestnik akceptuje aktualne warunki, które obowiązują w momencie opłacenia zamówienia.
 4. Opłata za efekt płatna jest wyłącznie w przypadku osiągnięcia efektów programu w okresie wdrożenia (np. 4 miesiące), czyli:
  1. zdobycia pracy na stanowisku związanym z przedmiotem programu (przebranżowienie) LUB
  2. rozpoczęcia realizacji obowiązków związanych z przedmiotem programu w organizacji, w której uczestnik już pracuje (zmiana stanowiska, awans, rozszerzenie obowiązków).
 5. W przypadku osiągnięcia efektów programu po upływie okresu wdrożenia, uczestnik zwolniony jest z Opłaty za efekt.
 6. Po zakończeniu okresu wdrożenia, Profengo wysyła do uczestnika drogą mailową, zapytanie o osiągnięcie efektów.
 7. W przypadku osiągnięcia efektów programu, uczestnik otrzymuje link do płatności od Profengo i ma 7 dni kalendarzowych na opłacenie Opłaty za efekt (może być rozłożona na raty w zależności od aktualnej oferty).
 8. Brak odpowiedzi na zapytanie z pkt 6 w ciągu 14 dni kalendarzowych, jest traktowane jako potwierdzenie osiągnięcia efektów programu.

12. Postanowienia końcowe

 1. Szkolenia online oferowane przez Sklep prowadzone są na Platformie Szkoleniowej.

 2. Materiały edukacyjne zapisane są w formie elektronicznej.

 3. Klient skutecznie opłacający Szkolenie dokonuje automatycznie zapisania się do Szkolenia.

 4. Dostęp do Szkolenia Klient otrzymuje w terminie 24 godzin od momentu zaksięgowania należności na koncie Sklepu.

 5. Prawem obowiązującym jest prawo polskie.

 6. Wszystkie spory wynikłe podczas realizacji postanowień Regulaminu są rozpatrywane przez sąd właściwy dla Sklepu.